Портфолио

Од своето основање во 2001 година, Студентското археолошко здружение „АКСИОС“ – Скопје ги здружува студентите кои студираат на Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Здружението има за цел да ги организира креативните студенти при овој институт кои со свои иницијативи и идеи поставуваат темели за создавање на идни врвни стручни лица од подрачјето на археолошката наука и културното наследство.

Имајќи ги на ум определените цели за промовирање на археологијата и културното наследство и поттикнувањето на истражувачкиот дух кај студентите, Студентското археолошко здружение  „АКСИОС“ – Скопје низ текот на годините оствaрило низа на проекти од кои би ги издвоиле следните:

– 2006 година – организиран Интернационален летен археолошки камп „Амфакситида 2006“;

– 2006 година – изработка на студентски гласник за студентите археолози “Пинтадера”;

– 2008 година – “Истражување на контекстот на регенеративните и магиските аспекти кај женските погребувања од праисторијата до денес” поддржан од Министерството за култура на Република Македонија;

– 2009 година – учество на меѓународната студентска археолошка конференција СТАРКО 2009 одржана во Загреб, Република Хрватска;

– 2010 година – организација на меѓународната студентска археолошка конференција СТАРКО 2010, одржана во Скопје и Струмица, поддржана од Филозофскиот факултет – Скопје и Министерството за култура на Република Македонија;

– 2011 година – организиран Камп за експериментална археологија Неготино 2011;

– 2011 година – организирана едукативна работилница за изработка на мозаици, поддржана од Министерството за култура на Република Македонија;

– 2012 година – организиран камп за експериментална и реконструктивна археологија – Archaeologica Viva, поддржан од Министерството за култура на Република Македонија;

– 2014 година – публикувани два броја на студентскиот билтен “Археофакти”, поддржано од Министерството зза култура на Република Македонија;

– 2016 година – успешна петиција за реновирање на Библиотеката на Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет – Скопје и тековен проект за изработка на електронски каталог на достапната литература во Библиотеката;

– 2016 година – одржани предавања под наслов „Што? Како? Археологија и историја на уметноста“ во повеќе средни училишта во Град Скопје со цел привлекување на повеќе студенти на Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофскиот факултет – Скопјe;

– 2017 година – публикуван првиот број од меѓународното електронско списание за стручни студентски трудови од областа на археологијата и историјата на уметноста “AXIOS”;

– 2017 година – организирана македонска премиера на интернационално наградуваниот археолошкиот документарен филм „Saving Mes Aynak“;

– 2017 година – публикуван вториот број на меѓународното електронско списание за стручни студентски трудови од областа на археологијата и историјата на уметноста “AXIOS” – проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија;

– 2018 година – организиран настан со серија предавања на тема „Современа археолошка теорија“ во НУ Археолошки Музеј на Македонија;

– 2018 година – потпишан Меморандум за соработка со Националната установа Стоби. Учество на членови на „Аксиос“ во теренските истражувања на комплексот објекти околу храмот на Изида во Стоби.

– 2018 година – организација на тридневен културно-уметнички настан под наслов „Тема:Не!“ во НУ Музеј на Македонија со цел поттикнување на младинската културна активност. Покрај членовите на „Аксиос“, во креирањето на содржините на настанот свое учество зедоа и околу педесетина млади-студенти: археолози, историчари на уметноста, етнолози, класичари, историчари, дефектолози, поети, музичари и ликовни уметници.

Advertisements