Потпишан меморандум за соработка помеѓу Студентското археолошко здружение „Аксиос“ и Националната установа Стоби

На 16.05.2018 година, во просториите на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Студентското археолошко здружение „Аксиос“ – Скопје, претставувано од претседателот Игор Ефтимовски, и Националната Установа Стоби, претставувана од директорот м-р Мишко Тутковски.

Заснован врз принципите на еднаквост и реципрочност, Меморандумот ќе претставува рамка за идната соработка помеѓу двете страни во насока на организација и реализација на заеднички проекти, научни и студентски конференции, обуки, летни школи, едукативни кампови, семинари, работилници, изложби, промоции и трибини.

Во моментот, членови на Студентското археолошко здружение „Аксиос“ учествуваат во теренски истражувања на комплексот објекти околу храмот на Изида во Стоби предводени од раководителот м-р Јован Радњански од НУ Стоби, и во изработката на дигитална документација на откриените ситуации во соработка со претставници од Универзитетот Квинс од Канада.

Advertisements

Open call for papers for the third issue of the international student journal “AXIOS”

Dear colleagues,

The call for papers for the third volume of the international electronic journal for student scientific papers in the fields of archeology, history of art and cultural heritage “AXIOS”, published by the Association of Archeology Students “Axios” from Skopje, Macedonia, is now opened. The deadline for submitting papers is 30 September 2018. The third volume of the journal “AXIOS” will be published in November/December 2018.

Eligible for sending papers are all active students which have enrolled in under graduate or post graduate studies. While writing the papers, the authors should follow the common rules for writing academic papers (name and surname of the author, type of studies (under graduate or post graduate), name of the faculty and university, contact e-mail of the author, title of the paper, abstract, list of illustrations and a summary in English). The submitted papers should not exceed 16 papers of text i.e. 20 pages together with illustrations.

The e-mail for sending the papers is: sazaxios@gmail.com.

For more information about the journal you can contact the official e-mail or the Facebook page of the Association of Archaeology Students “Axios”: https://www.facebook.com/sazaxiosskopje/.

Looking forward to a successful cooperation!

Отворен повик за трудови за третиот број на меѓународното студентско списание “Axios”

Драги колеги,

Повикот за пријавување на трудови за третиот број на меѓународното електронско списание за студентски стручни трудови од областа на археологијата, историјата на уметноста и културното наследство “AXIOS”, во издаваштво на Студентското археолошко здружение „Аксиос“ од Скопје, е отворен. Крајниот рок за пријавување на трудови е 30 септември 2018 година. Третиот број на списанието “AXIOS” ќе биде публикуван во периодот ноември/декември 2018 година.

Право за пријавување на трудови имаат сите активни студенти кои имаат запишано додипломски или постдипломски студии. При пишувањето на трудовите, авторите треба да се придржуваат кон вообичаените правила и стандарди за пишување на стручни трудови (име и презиме на авторот, вид на студии (додипломски или постдипломски), факултет и универзитет на кој студира, контакт e-mail на авторот, наслов на трудот, апстракт на јазикот на кој е напишан трудот, клучни зборови, фусноти, библиографија и извори, илустрации и резиме на англиски јазик). Пријавените трудови не треба да надминуваат 16 страници текст, односно 20 страници со илустрации.

Електронската пошта на која треба да се испраќаат трудовите е: sazaxios@gmail.com.

За повеќе информации во врска со списанието и трудовите можете да нé контактирате преку e-mail или преку нашата официјална Facebook страница: https://www.facebook.com/sazaxiosskopje/.

Се надеваме на успешна соработка!

Дискусии за современата археолошка теорија во Археолошкиот музеј на Македонија (Фото Галерија)

Овој петок (09.10.2018), во Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје се одржа настанот „Современа археолошка теорија“ во организација на Студентското археолошко здружение „Аксиос“ од Скопје, остварен како серија на предавања и дискусии поврзани со современите теориски и методолошки тенденции во археологијата и нејзините сродни науки, отстапувајќи им простор на помладите истражувачи и нивните размислувања на оваа тема.

Настанот беше составен од шест различни предавања преку кои говорниците ги изразија своите ставови поврзани со отворените прашања и насоки на развој на современата археолошка теорија и методологија.

Серијата на предавања беше отворена со излагањето на доц. д-р Гоце Наумов од Центарот за истражување на предисторијата на тема „Теорија без територија: за епистемологијата и пост-процесната археологија“. На прашањето Дали андроидите сонуваат електрични овци?“, односно за Археолошки дистопии во пикантен технолошки сос зборуваше доц. д-р Ирена Теодора Весевска од Филозофскиот факултет во Скопје, отворајќи сериозни прашања за иднината на човечкиот фактор во науката. Првиот дел од излагањата беше заокружен со предавањето на м-р Мишко Тутковски од Националната установа Стоби на тема Ранохристијански мозаици: анализи и интерпретации.

Втората етапа на предавања отпочна со Кристијан Тошески од Студентското археолошко здружение „Аксиос“ кој ја презентираше темата Кохерентна светлина: холограмите во археолошката средина, продолжувајќи со Кирил Денковски од Македонското археолошко научно друштво кој зборуваше за Примената на картографски методи во археологијата. Надоврзувајќи се на својот претходник, Ѓоре Милевски од Центарот за истражување на предисторијата го комплетира вториот циклус на предавања, осврнувајќи се на темата Географско-интелигентен сапиенс: Просторот и неговото место во археолошката теорија“.
Continue reading “Дискусии за современата археолошка теорија во Археолошкиот музеј на Македонија (Фото Галерија)”

Промоција на вториот број на меѓународното студентско списание за археологија и историја на уметноста “Axios” (Фото Галерија)

На 17 ноември 2017 година, во Конференциската сала при Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје, јавно беше промовиран вториот број на меѓународното студентско списание за археологија и историја на уметноста „Axios“, во издаваштво на Студентското археолошко здружение „Аксиос“ од Скопје и потпомогнато од Министерството за култура на Република Македонија.

Вториот број на списанието е составен од петнаесет трудови во авторство на шеснаесет студенти кои доаѓаат од пет универзитети во три држави. За овој број, свои трудови приложија шест македонски студенти по археологија, историја на уметноста и историја од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, додека пак странските студенти, десет на број, кои го збогатија списанието со нивни трудови доаѓаат од Универзитетот од Белград, Универзитетот од Приморска (Копер) и Универзитетот од Љубљана. Текстовите опфаќаат широк дијапазон на теми од класична археолошка методологија, па до симболички анализи, доцноантичка уметност и музеологија.

Списанието има за цел да ја поттикнува активната истражувачка дејност на студентите кои го изучуваат културниот развиток на човечката цивилизација низ вековите, да ја поттикнува нивната меѓусебна соработка и да претставува медиум преку кој тие ќе можат да ги публикуваат своите први научни размислувања.

Списанието е достапно бесплатно во електронска форма на официјалниот веб-блог на САЗ „Аксиос“, на нашиот Academia.edu профил, на Issuu и на Scribd.

Благодарност до Министерството за култура на Република Македонија, НУ Археолошки музеј на Македонија, Винарија Стоби и компанија Бако, до сите гости, колеги, поддржувачи и љубители на културата.

Continue reading “Промоција на вториот број на меѓународното студентско списание за археологија и историја на уметноста “Axios” (Фото Галерија)”

AAS “Axios” part of the International Day of Archaeology 2017

The Association of Archaeology Students “Axios” – Skopje will take part in the Macedonian event celebrating the International Day of Archaeology 2017, which will take place on 28 July in the Archaeological Museum of Macedonia in Skopje, starting from 12 o’clock.

The event is organized by the Institute for Archaeological Research from Skopje and will unite the different active archaeological associations and institutions in the country, which will have the opportunity to present their work in the past year.

A call for papers for the second issue of the international student journal for Archaeology and History of art ‘AXIOS’

The Association of Archaeology Students “Axios” from Skopje, Republic of Macedonia, has opened a call for papers for the second issue of the international electronic journal for student academic papers “AXIOS”, covering topics from Archaeology, History of art and cultural heritage. The call for papers will be open until 30 September 2017.

Eligible for submitting papers are all active students who have enrolled in undergraduate or postgraduate degree studies. When writing their papers, the authors need to follow the usual rules and standards for issuing academic papers (name and surname of the author, type of studies (undergraduate of postgraduate), faculty and university name, contact e-mail of the author, title of the paper, abstract written in the same language as the paper, key words, footnotes, bibliography and sources, illustrations and a summary written in English). The citing of the used literature and sources should be according to the Oxford style. The submitted papers should not exceed 16 pages of text i.e. 20 pages together with illustrations.

The e-mail for sending the papers is: sazaxios@gmail.com.

The publishing of “AXIOS” Journal, starting from this year, is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia. The second issue will be available to the public until the end of 2017.

For more information regarding the papers and the journal you can contact the official e-mail or the Facebook page of the Association of Archaeology Students “Axios”: https://www.facebook.com/sazaxiosskopje/.

Looking forward to a successful cooperation!